כללי
1.    תנאי השימוש כפי שיפורטו להלן (להלן: “תנאי השימוש” ו/או “ההסכם”) חלים על אתר האינטרנט המופעל ע”י חברת ווק אנד רול – Wok & Roll עוסק מורשה. 312490923 (להלן: “החברה”).
2.    החברה הינה המפעילה של אתר האינטרנט Sushibar.co.il (להלן: “האתר”).
3.    אנא הקפד לקרוא היטב את תנאי השימוש להלן לפני המשך הגלישה באתר, תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה.
4.    כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, מהווה הסכמה מלאה מצדך לתנאי השימוש על כל ההנחיות, התנאים והכללים המופיעים בתנאי השימוש, במהדורתם המעודכנת והאחרונה המפורסמת באתר. כמו כן, הינך מאשר כי כל מידע שנמסר במישרין או בעקיפין באמצעות האתר, ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ואתה מתבקש שלא לעשות כן.
5.    הפרת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות עלולה להביא להפסקת אפשרות שימושך באתר, נקיטת הליכים משפטיים, ו/או שימוש באמצעים משפטיים אחרים, נגדך בין על ידי החברה ובין על ידי כל רשות ו/או גורם אחר.
6.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או לתקן ו/או להסיר חלקים בתנאי השימוש, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך בהודעה כלשהי מראש. בכל מקרה, אין בתנאי השימוש כדי לגרוע מהוראות כל דין.
7.    זוהי אחריותך הבלעדית לחזור ולעיין מפעם לפעם בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המפורסמים באתר על מנת להתעדכן בשינויים. כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, לאחר שינוי בתנאי השימוש אשר פורסמו באתר, מהווה הסכמה מלאה מצדך לשינויים ו/או לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות החדשים שפורסמו באתר.
8.    תנאי השימוש והאתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם וכן, תוכן האתר, מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
9.    כותרות הסעיפים בתנאי השימוש הינן מטעמי נוחות בלבד ואין בהן כדי להשפיע על פרשנות תנאי השימוש.

 1. ***לקוחות יקרים, שימו לב שהמחירים ברשת ווק אנד רוול זולים יותר ברכישה ישירה מאשר רכישה דרך חברות המשלוחים השונות***
 2.  מדיניות הפרטיות
 3.  מידע פרסונאלי אשר מזהה אותך אישית, לרבות שם פרטי, שם משפחה, כתובת מייל, תחומי עניין, כתובת, מספר טלפון ופרטי כרטיסי אשראי. איסוף מידע זה יעשה אך ורק אם מידע זה נמסר על ידך בצורה וולנטרית, לדוגמא, בעת מילוי טפסים מסוימים באתר, ביצוע הזמנה דרך האתר או פעילות שלך אל מול שירות לקוחות.
  2.    החברה עשויה להשתמש במידע אשר אינו מזהה אותך אישית ( לרבות אך לא רק כתובות IP, סוג הדפדפן ומידע טכני נוסף מסוג זה), לרבות לצורכי שיפור יישומי האתר והמוצרים הנמכרים דרכו, התאמה של תכנים ופרסומות המוצגות לך, למענה על שאלות, לניהול מחקר בדבר השימוש באתר ובשירותיו לרבות ניתוחים סטטיסטים של מכירות, נתונים לגבי איכות וזמינות השירות ובחינת המוצרים שנמכרים.
  3.    החברה משתמשת במידע מזהה אישית שלך לצורכי מתן השירותים באתר, לרבות משלוח הודעות הקשורות בשירות הניתן והמוצרים המוזמנים. כמו כן החברה עשויה לעשות שימוש במידע שמסרת, בין היתר, לשם אספקת מידע נוסף המבוקש על ידי לקוחות, ועדכונים ופרסומים בנוגע למבצעים של החברה והכל בכפוף לזכותך שלא יעשה שימוש שכזה במידע כאמור להלן.
  4.    החברה לא תעביר פרטים מזהים אודותיך לצד שלישי ללא אישורך המפורש בכתב, למעט במקרים הבאים: לחברות כרטיסי אשראי בקשר עם ביצוע ההזמנות באתר; לצדדים שלישים במקרים בהם הדבר נדרש עפ”י החוק או במקרים בהם החברה מאמינה בתום לב שפעולה כזו נדרשת על מנת להתאים להוראות החוק, להיענות להליכים משפטיים ו/או להגן על זכויותיה או קניינה; לשם גביית כספים המגיעים ממך בגין ביצוע עסקה באתר. בנוסף החברה תוכל לעשות שימוש במידע כאמור להעבירו לצד שלישי אם הפרת את תנאי השימוש או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה;
  5.    כגולש רשום, עד שלא תבחר באפשרות להצטרף לרשימת התפוצה לקבלת דיוורים/תקשורת או מידע ביחס לאתר, מוצריו ושירותיו, החברה לא תעשה שימוש במידע שמסרת על מנת לשלוח לך דיוורים או מידע, לרבות אך לא רק, עלוני פרסום, מידע שיווקי וחומרים נוספים בדבר המוצרים או השירותים באתר.
  6.    בכל מקרה החברה תהא רשאית לשלוח לך מידע הנדרש כחלק מהליך ההזמנה של המוצר או בקשר להזמנה הספציפית.
  7.    במידה ותרצה שמידע המזהה אותך אישית יימחק ממאגרי המידע של חברה, אנא צור עמנו קשר בכתב לפי פרטינו המופיעים מטה, וציין בו כי אתה מעוניין שמידע זה, השמור במאגרי המידע של החברה יימחק. שים לב כי מחיקה של מידע זה ממאגרי המידע של החברה אינה מונעת שימוש במידע שאינו מזהה אותך אישית שנאסף לפי האמור לעיל.
  8.    לשאלות בעניין הגנת הפרטיות, אנא פנה לחברה האחראית  על האתר במייל: [email protected]
  •  הזמנת משלוחים
  1.    עצם ביצוע הזמנה באתר תהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת, מצד הלקוח המבצע את ההזמנה כי קרא את תנאי השימוש, הבין אותם והוא מסכים לתוכנן.
  2.    המוצרים אותם ניתן להזמין דרך האתר הינם המוצרים המופיעים באתר בעת ביצוע ההזמנה.
  3.    תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים המסופקים בפועל כגון, אך לא רק, הפרשי גוונים בין הצבעים.
  4.    מחיר המוצר הינו כפי שפורסם באתר במועד ביצוע ההזמנה וכולל מע”מ כדין.
  5.    על מנת להשלים את ביצוע ההזמנה עליך לפעול באופן מלא אחר הוראות תהליך ההזמנה באתר.
  6.    על מנת שהזמנה תתקבל עליה להיקלט באתר באופן תקין ומלא, כשהיא כוללת את כל הפרטים הנדרשים. עסקה שפרטיה לא מולאו כנדרש ו/או לא נקלטו ו/או נקלטו באופן משובש, וזאת גם אם מקור התקלה הוא באתר, לא תחייב את החברה.
  7.    לצורך ביצוע הזמנה באתר תידרש למסור פרטים אישיים ופרטי התקשרות נוספים עמך. יובהר כי מסירת כל הפרטים המופיעים בשדות החובה מהווה תנאי לביצוע הזמנות באתר. עליך לספק פרטים נכונים בעת ביצוע ההזמנה.
  8.    החברה שומרת את פרטי ההתקשרות עמך על מנת להקל על הליך ביצוע הזמנה עתידי. כל שימוש במידע זה הינו כפוף למדיניות הפרטיות של החברה האמורה לעיל.
  9.    חיוב בגין ההזמנה יתבצע במזומן במעמד קבלת המוצר או באמצעות חשבון כרטיס האשראי, אשר את פרטיו תזין באתר בעת ביצוע ההזמנה . פרטי האשראי יועברו לחברת כרטיסי האשראי, לצורך קבלת אישור לביצוע המשלוח. הזמנה שבוצעה באמצעות כרטיס אשראי הינה כפופה לקבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.
  •  ביטול עסקה
 4. מדיניות ביטול בהתאם לחוק להגנת הצרכן: 
  ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א – 2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981

      מרגע ביצוע ההזמנה לא ניתן לבטלה והמזמין לא יהיה זכאי לביטול העסקה, למעט, במקרה של פגם במוצר, אי התאמה ו/או אספקה.
  2.    אם לאחר ביצוע ההזמנה התברר כי המוצר המוזמן אזל, תודיע החברה ללקוח ויתאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי או לחלופין השבת מלוא הכסף ששולם.
  3.    בעת ביטול עסקה במקרים האמורים בסעיפים לעיל, יושב כספו של הצרכן לכל המאוחר תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול.
  4.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע מהלקוח לבצע הזמנה באתר או לבטל הזמנה, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לפני או אחרי ביצוע הזמנה, לרבות אך לא רק, במקרים הבאים: חברת האשראי לא אישרה את החיוב בגין ההזמנה ו/או כרטיס האשראי אשר נעשה בו שימוש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי ; הלקוח מסר פרטים שגויים אשר לא אפשרו את ביצוע ההזמנה ; הלקוח נמנע מלשלם, שלא כדין, בגין ההזמנה ; הלקוח עשה או מנסה לעשות שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי וכיוצא בזה.
  •  אספקת משלוחים
  1.    ניתנת לך האפשרות לבצע איסוף עצמאי של המוצר המוזמן או לחלופין באמצעות שירות שליחים.
  לאחר סיום ביצוע ההזמנה לא תוכל לשנות את בחירתך זו.
  2.    בעת האיסוף או בעת מסירת המשלוח, החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש הצגת תעודה מזהה של הלקוח על מנת לוודא את זהות הלקוח כתנאי למסירה וכן לדרוש את חתימת הלקוח, במקרה של חיוב באשראי, על טופס החיוב באשראי, כל זאת בהתאם למדיניות החברה אשר עשויה להשתנות, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  3.    החברה עושה את מירב המאמצים על מנת שמוצריה יסופקו מהר ככל הניתן מרגע אישור ההזמנה. יחד עם זאת בכל מקרה ומכל סיבה שהיא החברה אינה מתחייבת על זמן הגעת המשלוח ליעדו מרגע ביצוע ההזמנה.
  •  הגבלת אחריות
  1.    החברה ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות בכל הנוגע לצריכת המוצרים המוצעים באתר על ידך, לרבות תופעות לוואי אשר עשויים להופיע כתוצאה מרגישות הלקוח למרכיבי מזון שונים, שמירת הלקוח את המוצר בתנאים לא מתאימים או צריכתו לאחר מועד אשר אינו תואם את אופי המוצר.
  2.    צריכת המוצרים המוצעים באתר הינה באחריותו המלאה של הלקוח. בכל מקרה גובה האחריות של החברה כלפיך מוגבל בגובה הסכום ששולם על ידך בגין המוצר.
  •  שימוש באתר ותכניו
  1.    החברה עושה מאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר, אולם היא אינה ערבה לכך שהשירותים אשר ניתנים דרך האתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ו/או מבלי הפסקות, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ו/או כי האתר יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים הרסניים ו/או זדוניים אחרים.
  2.    החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי לקוחות ו/או כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה.
  3.    שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או מטרה שנאסרה על פי תנאי השימוש אסורה.
  •  זכויות יוצרים
  1.    כל מידע, לרבות מידע אודות המוצרים המשווקים על ידי החברה, כל התכנים ו/או כל חומר המפורסם באתר, לרבות טקסטים, נתונים, תמונות וסרטונים וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות בהם, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני המסחר, סמלי המסחר (logos)עיצוב האתר, הינם רכושה של החברה או היא בעלת זכויות ההפצה והשימוש בהם בישראל
  •  סמכות שיפוט
  1.    בכל סכסוך משפטי יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
  2.    לבתי המשפט במחוז מרכז תהא סמכות השיפוט המקומית לדון בכל סכסוך משפטי.
  •  יצירת קשר
  1.    לבירורים ושאלות בנוגע לתנאי השימוש הינך מוזמן לפנות באמצעות שליחת דואר אלקטרוני   [email protected]